Handelsbetingelser for Salshop.dk

Formål og omfang

Denne hjemmeside, www.salshop.dk (herefter kaldet ”Hjemmesiden”), er ejet og drevet af det danske firma SAL Tryk ApS, Jernbanevej 24-28, 9970 Strandby, CVR-nr.: 3604 3946 (herefter kaldet ”Salshop.dk”).

Firmaet kan kontaktes på telefon +45 9848 2888 og på hjemmesiden http://www.salshop.dk/contact_us.

 

Tilbud og aftaleindgåelse 


Disse betingelser er gældende for alle ordre afgivet af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på enhver anden måde der resulterer i et køb.

Ved placering af en ordre via Hjemmesiden, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

En vare kan bestilles af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på anden måde, men Salshop.dk er ikke bundet af kundens bestilling, og bindende aftale er således først indgået, når Salshop.dk fremsender skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fremsat af Salshop.dk bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er Salshop.dk i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet. Salshop.dk er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når Salshop.dk fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen og fremsætte skriftlige indsigelser herimod straks. Fremsætter kunden ikke skriftlige indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. Salshop.dk bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

Salshop.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en ordre uden begrundelse.

Alle varer specialproduceres til kunden, og produktion af den aftalte leverance vil først blive påbegyndt efter Salshop.dk har modtaget købesummen.

 

Pris og betaling

Alle priser vist på Hjemmesiden er excl. moms men incl. fragtomkostninger, medmindre andet er oplyst.

Betaling sker ved ordrebekræftelse via de på Hjemmesiden anerkendte betalingsmetoder. Såfremt anden aftale indgås, sker betaling på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Ved betaling med bankoverførsel, anses betaling for sket når pengene er tilgængelig på den af Salshop.dk’s angivne konto.

Betalingskort: Vi modtager Dankort, Mastercard og Elektron

Beløbet trækkes først fra din konto, når vi har afsendt din bestilling.

Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2 % pr. måned fra forfaldsdag.

Salshop.dk kreditgodkender alle nye kunder. På Salshop.dk’s anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling eller forudbetale hele faktura beløbet.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. Salshop.dk forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde at kursudsving.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er Salshop.dk berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Salshop.dk er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives:

1) at det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt,

2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt, eller

3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang.

Betalingsmisligholdelse på mere end 30 dage vil altid udgøre væsentlig misligholdelse.

 

Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

 

Levering og forsinkelse

Levering sker ab fabrik Strandby. Levering sker således på kundens risiko, uanset at levering rent praktisk foranstaltes af Salshop.dk.

Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig og er afhængig af kundens betaling af fakturaen. Delleverancer kan finde sted.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Salshop.dk’s udgifter og/eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret.

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, betragtes levering senest 30 dage efter aftalt leveringstid på grund af Salshop.dk’s forhold i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse skyldes, at Salshop.dk er i en situation som angivet i punkt 14 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen vare. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først ejendomsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Salshop.dk.

Samtlige varer og produkter fra Salshop.dk forbliver dennes ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Efter ejendomsrettens overgang til kunden forbeholder Salshop.dk sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Salshop.dk eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Salshop.dk. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker.

Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet af Salshop.dk på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Salshop.dk s ejendom. Salshop.dk er dog forpligtet til at opbevare filerne i 3 år efter arbejdets afslutning. Ansvaret ophører hvis parterne indgår en særskilt aftale om udlevering.

Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Salshop.dk og må ikke uden Salshop.dk’s godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad Salshop.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Salshop.dk s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Ved køb af digitale produkter opnår kunden en tidsubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og personlig brugsret til det købte digitale produkt. Indholdet af de digitale produkter skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Brugsretten til de digitale produkter er personlig og de må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder og i særdeleshed må de ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Salshop.dk.

 

Mangler

Ved levering skal kunden straks, og senest inden to (2) dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest to (2) dage efter levering. Reklamation over skjulte synlige mangler skal ske skriftligt ved konstatering dog senest to (2) dage efter disse er eller burde være opdaget.

Vi garanterer, at varen ved almindelig brug ikke lider af fejl og mangler i en periode på 12 måneder efter leveringsdato. Den absolutte reklamationsfrist er 24 måneder fra leveringsdato. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Salshop.dk’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. Salshop.dk er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Salshop.dk yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangle, som kan tilregnes Salshop.dk, skal kunden erstatte de udgifter, Salshop.dk måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

Salshop.dk har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.  Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter Salshop.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Salshop.dk kan ikke holdes ansvarlig for fejl i trykklare filer som kunden har leveret og bedt produceret.

Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag.

Salshop.dk har ret til mer - eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Salshop.dk er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Salshop.dk giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på alle ikke specielfremstillet varer, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand som da du modtog den, altså i original emballage og uden at være brugt! Vi tilbagebetaler naturligvis hele beløbet. Forsendelsesomkostinger i forbindelse med returnering eller bytte påhviler kunden.

Salshop.dk yder ingen fortrydelsesret eller returret på specialfremstillet varer.

 

Ansvarsbegrænsning

Kunden kan kun gøre krav på rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår er eller som følger af deklaratoriske lovregler.

Salshop.dk giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej, og Salshop.dk frasiger sig specifikt enhver garanti for varens egnethed til bestemte formål, medmindre andet er angivet direkte på disse vilkår.

Salshop.dk’s ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Salshop.dk er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

Salshop.dk’s ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og Salshop.dk er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger af ansvar gælder også for Salshop.dk så vidt Salshop.dk måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

Salshop.dk’s eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Salshop.dk påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Salshop.dk ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Salshop.dk har medvirket til udformningen eller produktionen heraf.

Salshop.dk har intet ansvar for kundens manglende ret til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Salshop.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Salshop.dk skadesløs for et sådant ansvar.

Salshop.dk kan uden varsel destruere produkter i sin besiddelse i tilfælde af mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. Salshop.dk forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om kunden til offentlige myndigheder eller tredjemand.

 

Produktansvar

Salshop.dk påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

Force majeure

Salshop.dk er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Salshop.dk ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.

 

Underleverandører

Salshop.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

Databehandling

Kundens oplysninger opbevares og/eller overføres i nøje overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse. Kunden kan meddele Salshop.dk, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

Information indtastet af kunden på Hjemmesiden vil blive gemt i Salshop.dk’s database til videre behandling til brug for at udfylde kundens orden. Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år i henhold til kravene i dansk lovgivning om bogføring.

Ingen personlige oplysninger vil blive gemt, og de lagrede oplysninger, vil ikke blive udleveret til tredje-part.

Desuden registrerer Salshop.dk alle besøgende og deres opførsel på Hjemmesiden til statistiske formål.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Aarhus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.